12. mai 2008

Vaie

26. märtsil võttis Urvaste vallavolikogu häältega 7 poolt, 3 vastu ja 1 erapooletu vastu järgmise otsuse: “Mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla kuna kaitse alla võtmisega võivad kaasneda suuremahulised rahalised kohustused Urvaste vallale.”
Seltsing Roheline Urvaste vaidlustas otsuse, kogudes vaidele ka 41 toetusallkirja.
Haldusmenetluse seaduse alusel toimub 6. mail vallamajas seltsingu ja volikogu arutelu, kus kuulatakse ära asjast huvitatud isikute seletused.

Vaide tekst on selline:
Palume kehtetuks tunnistada Urvaste vallavolikogu otsus 26. märts 2008.a nr 1-1/10 „Ess-soo maastikukaitseala kaitse alla võtmisest keeldumine”.
PÕHJENDUSED:

1. Urvaste vallavolikogu (edaspidi Volikogu) otsus ei olnud motiveeritud, vaid emotsionaalne, st otsuses puudusid põhjendused Ess-soo maastikukaitseala kaitse alla võtmisest keeldumiseks.
2. Volikogu ei ole arvestanud uurimispõhimõtet (HMS § 6), mille kohaselt haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. Volikogu ei esitanud ühtki tõendit mis oleks rääkinud langetatud otsuse kasuks.
3. Volikogu algatatud kohaliku kaitseala loomise menetluse käigus on vallavalitsus meile teadaolevalt juba teinud reaalseid kulutusi üle 50 000 krooni (ekspertarvamuse ja kaitse-eeskirja koostamine, juriidilise arvamuse tellimine), ent ei tuginenud neile materjalidele otsuse langetamisel.
4. Urvaste Vallavalitsuse tellitud eksperthinnang toetab Ess-soo kohaliku kaitseala loomist. Lisaks leidis selle koostaja Eerik Leibak, et kuna Ess-soo on elupaigaks mitmele ohustatud linnuliigile, on põhjendatud kavandatava Ess-soo kaitseala lisamine Natura-loodusalade võrgustikku.
5. Juriidiline arvamus (Õigusbüroo Aivar Pilv), mis keskendus võimalikule kahjunõudele Urvaste valla vastu pärast kaitseala loomist, peab kahjunõude hüvitamise kohustust väga ebatõenäoliseks.
6. Urvaste valla arengukavas aastateks 2005-2013 on kirjas: „Ess-soo säilitamist senisel kujul toetavad ka vallavalitsus ja vallavolikogu." Ess-sood nähakse arengukavas puhkealana.
7. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult; § 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Hüvitamise korra sätestab seadus.
8. KOKS § 17 lg 2: Volikogu liige juhindub seadusest, valla või linna õigusaktidest ning valla- või linnaelanike vajadustest ja huvidest.
9. Urvaste valla põhimäärus 44.3. Valla omavalitsusorganite ülesanne on tagada tervislik elukeskkond, samuti valla haldusterritooriumil asuvate kaitstavate koosluste ja üksikobjektide säilimine.
10. Lisaks vallavalitsusele ja –volikogule on Ess-soo säilimist senisel kujul oma allkirjaga toetanud kokku allkirju 2079 inimest üle Eesti (Urvaste vallas andis allkirja 541 inimest), mistõttu Riigikohus käsitles nende allkirjade esitajat, seltsingut Roheline Urvaste kohtuotsuses üldsuse esindajana.
11. Volikogu otsusest ei nähtu, et haldusorgan oleks teostanud kaalutlusõigust (HMS § 4). Seda hoolimata sellest, et Õigusbüroo Aivar Pilv kinnitas, et kui kohalik omavalitsus peab ala kaitse alla võtmisel kaalutlusõiguse teostamisel kaaluma omavahel looduskaitselisi ja majanduslikke huve, tuleb tänapäevase õigusmaailma kontekstis eelistada ökoloogilisi huve majanduslikele. (Õigusbüroo toetus siin ühele olulisimale EÜ Kohtu kaasusele, mis puudutab bioloogilise mitmekesisuse ja majandusliku (ning sotsiaalsfääri) arengu vahekorda – so EÜ Lappel’i kaldapealse kaasus, kus EÜ kohus on Loodus- ja Linnudirektiivile tuginedes kinnitanud, et „majanduslikud kaalutlused ei saa mitte ühelgi juhul (in any case) kaaluda üles ökoloogilisi huve, mida tuleb arvestada kaitsealade määramisel”)

Juhime tähelepanu sellele, et HMS § 82 p 5 ja 7 kohaselt tuleb ära kuulata asjast huvitatud isikute seletused, mistõttu tuleb vaide lahendamiseks läbi viia arutelu, mille toimumise aeg ja koht tuleb vaide esitajale teatavaks teha.
Lähtuvalt eeltoodust taotleme Urvaste vallavolikogu otsuse 26. märts 2008.a nr 1-1/10 kehtetuks tunnistamist ning Ess-soo kaitseala loomise menetlemise jätkamist Urvaste vallavolikogus.

Kinnitame, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

Lisatud 41 allkirja Urvaste valla kodanikelt

Vaide esitaja:
Seltsing Roheline Urvaste
Helina Kärgenberg, juhtimisõiguslik liige
Kõlbi k., Urvaste v., Võrumaa

Airi Hallik-Konnula, juhtimisõiguslik liige
Ruhingu k., Urvaste v., Võrumaa