4. detsember 2008

Halduskohus rahuldas seltsingu kaebuse

21. novembril tegi Halduskohus teatavaks otsuse, millega rahuldati seltsingu Roheline Urvaste poolt esitatud kaebus, kus palusime tühistada otsus Ess-soo maastikukaitseala mitte loomise kohta. Kohtuotsust on kajastanud: Võrumaa Teatja, Postimees, Eesti Päevaleht ja Lõunaleht. RU tänab Keskkonnaõiguse Keskust, kes pakub meile tasuta õigusabi.

29. september 2008

Lõunalehe artikkel: "Sõda Ess-soo pärast viis urvastelased taas kohtusse"

Juba aastaid kohaliku Ess-soo pärast sõdinud seltsingu Roheline Urvaste ja kohaliku vallavolikogu konflikt jõudis teist korda kohtusse – seltsing vaidlustas volikogu otsuse, mis jättis soo kaitse alla võtmata.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul on Tartu halduskohtu menetluses seltsingu Roheline Urvaste kaebus Urvaste vallavolikogu (VVK) vastu. „Oma kaebusega on seltsing vaidlustanud VVK 26. märtsi otsuse, millega otsustati jätta Ess-soo kaitse alla võtmata,“ teatas Tamm. „Kaebaja palub tühistada nimetatud otsuse ning kohustada VVKd Ess-soo kaitse alla võtmise uueks otsustamiseks.“

„Oli jah selline kahetsusväärne lugu,“ nentis seltsingu (ja ühtlasi ka vallavolikogu) liige Airi Hallik-Konnula. „Algul lootsime, et volikogu oma otsust kohalikku kaitseala mitte luua korrigeerib (esitasime vaide volikogu otsuse peale järgmisse volikokku), aga nad ei teinud seda. Siis otsustasimegi seltsingu koosolekul üksmeelselt ikkagi kohtusse minna.“

Nimelt võttis VVK märtsis vastu otsuse „mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla, kuna kaitse alla võtmisega võivad kaasneda suuremahulised rahalised kohustused Urvaste vallale”. Seltsing vaidlustas otsuse, kuna nende hinnangul oli see emotsionaalne ja põhjendused otsitud, Rohelise Urvaste hinnangul rikkus volikogu nii uurimispõhimõtet kui ka kaalutlusõigust. Suuresti just volikogule esitatud argumentide abil koostati ka kohtukaebus ning kohus võttis selle menetlusse.

„Aga nüüd juhtus selline asi, et pärast kohtu sellekohast teadet muutis 26. augusti volikogu advokaadi soovitusel oma märtsikuist otsust, mille me kohtusse kaebasime,“ nentis Hallik-Konnula. „Lisas sellele otsusele tagantjärele põhjendusi ja muutis otsuse sõnastuse ümber selliseks: „Mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla.“.“

Pärast augustikuist volikogu istungit valminud vastuskirjas kohtule tõi vallavolikogu esindav Rando Antsmäe advokaadibüroo Hallik-Konnula teatel välja kolm punkti: 1. et eelmise otsuse puudujäägid on nüüd kõrvaldatud; 2. et menetlusse tuleks kaasata ka OÜ Ketal Võru (kes soos kaevetöid tegema tahaks hakata – toim.); 3. et seltsingul Roheline Urvaste ei ole kaebeõigust.

Krista Tamme teatel on kohtuasja menetlus veel üsna algstaadiumis ning kuna volikogu vastus jõudis kohtusse alles eelmisel nädalal, siis ei ole ka istungiaega veel määratud. Hallik-Konnula andmetel võib menetlus tulla ka kirjalik.

Rohelise Urvaste jaoks on tegu juba teise korraga, mil Ess-soo küsimuses kohtuteed tuleb tallata. 2005. aastal jättis kohus rahuldamata seltsingu kaebuse, millega sooviti tühistada Võrumaa keskkonnateenistuselt OÜle Ketal Võru antud luba Ess-soos vähelagunenud turvast kaevandada. Volikogu on kohtuskäimiseks palganud advokaadi, seltsing saab tasuta õigusabi Keskkonnaõiguse Keskuselt.

VIDRIK VÕSOBERG LÕUNALEHT

6. juuni 2008

2008 a. juuni Eesti Looduses artikkel Ess-soost

Eesti Looduse juunikuu numbris on artikkel Ess-soost.

29. mai 2008

IRLi rakuke sõitis kodanikualgatusest teerulliga üle.

Kolmapäeval 21. lehekuul otsustas Urvaste vallavolikogu mitte rahuldada seltsingu Roheline Urvaste vaiet Ess-soo mitte kaitse alla võtmise kohta. Kahjuks ei arutatud asja sisulist külge, vaid volikogu liikmete vaheline diskussioon kujunes rohkem poliitiliseks. Väideti, et RU-l on oma esindus Riigikogus (selgituseks: RU pole Rohelise Erakonna allüksus. Vaid mõned RU liikmed on ka Erakond Eestimaa Rohelised liikmed) ja heideti ette, miks ei tehtud ettepanekut võtta soo hoopis riikliku kaitse alla. Volikogus on enamuses Isamaa ja Res Publica Liit, kõik sinna kuuluvad ja kohalolnud volikogulased hääletasid kaitse alla võtmise vastu. Üks IRLi kuuluv volikogulane süüdistas veel Rohelist Urvastet topeltmängus.

IRL on oma valitsemise programmis 2007-2011 seadnud eesmärgiks kodanike aktiivsuse soodustamise ja toetamise. Paraku nähtub volikogu istungist, et need on kohalikele IRL-i liikmetele ainult sõnad - istungil repliiki soovinud vallakodanikule sõna ei antud. Teiseks on IRL samas programmis ette näinud looduskeskkonna säilimise tulevastele põlvedele, kuid vastuvõetud otsus näitab tegudes midagi muud. Kas kohalikud IRLi tegelased ei peagi juhinduma programmi põhimõtetest? Kui need põhimõtted liikmeid ei huvita, miks nad siis sinna parteisse astusid? Kas parteid huvitab, et liikmed järgiksid ühiseid põhimõtteid?

Siin on väljavõtted Isamaa ja Res Publica Liidu valitsemisprogrammist 2007-2011:

"AKTIIVNE KODANIK, TUGEV RIIK Seisame avatud ja kaasava valitsemise eest, vastandudes korporatiivsusele. Peame oluliseks aktiivse sallimatuse kujundamist igasuguste võimu väärtarvituste suhtes.

Peame toimiva kodanikuühiskonna kujundamist ja sellele tugineva poliitilise kultuuri edendamist Eesti demokraatliku arengu võtmeküsimuseks. Vaid tugev ja võimekas kodanikkond suudab vastu seista võimu võõrandumise ja kuritarvituste ohule. Tugevdame kodanikualgatuste ja –ühenduste rolli ühiskonnas. Otsime süsteemseid lahendusi kolmanda sektori tegevuse riiklikuks toetamiseks. Selleks:

  1. Tugevdame kodanikualgatuste ja –ühenduste rolli ühiskonnas, sh osalusdemokraatia seadustega toetatud edendamise kaudu.

  2. Realiseerime Riigikogus vastuvõetud „Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni“ seisukohad.

TERVE EESTI ON ROHELINE EESTI Lähtume keskkonnapoliitikas loodus- ja tehiskeskkonna jätkusuutlikkuse ja inimsõbralikkuse printsiipidest, mis tagab sobiva elukeskkonnaga riigi järeltulevatele põlvedele.

  1. Tugevdame looduskaitsealast tegevust ja järelevalvet, karmistame karistusi keskkonnakuritegude eest.

  2. Tugevdame keskkonnahoidliku eluviisi kujundamisele suunatud tegevusi ja toetame vastavate MTÜde tegevust."

Ess-soo teema jätkuv kajastus ajakirjanduses

Lõunalehes artikkel:
http://www.lounaleht.ee/index.php?l=269&n=2705&p=1

Võrumaa Teataja artikkel ja juhtkiri:
http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7581
ja
http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7576

Urvaste Valla Lehes (mai 2008):
http://www.urvaste.ee/upload/files/1211965217641171.pdf

ja ka Urvaste Valla Lehe blogis:
http://urvasteleht.blogspot.com/

17. mai 2008

Eriväljaanne Ess-soo SOS

Seltsing Roheline Urvaste andis välja erilehe Ess-soo SOS, mis jõudis täna kõigi Urvaste valla elanike postkastidesse.
Leht asub aadressil: http://viljark.pri.ee/files/Ess-soo_SOS.pdf

Loodame, et Urvaste Vallavolikogu liikmetel jätkub kindlat meelt Ess-soo maastikukaitseala loomiseks.

13. mai 2008

Ess-soo juhtumi esitlus

Ülevaadet Ess-soo juhtumist saab nüüd vaadata ka powerpoindi slaidiesitlusena aadressilt: http://viljark.pri.ee/files/Ess-soo.ppt

Esitlus valminud Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi juubelikonverentsiks, mis toimus 14. märtsil 2008 a. Tartus

31. märts 2008

Ess-soo asja kajastus ajakirjanduses

Tänases Võrumaa Teatajas ja ka Eesti Päevalehes on kirjutatud Ess-soost. Lugeda saab siit:

http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7324

http://epl.ee/?uudised=424125

27. märts 2008

Hetked Ess-soost

Ess-soo vanasse maardlasse viib asfaltee

Ess-soo vana maardla (55 ha) - kraavitatud tühermaa, kus 20 aasta jooksul on vaid mõned taimed kasvama hakanud

Poolkaevandatud turbamaardlates käib pidev mineraliseerimisprotsess, mille käigus tekib väga suurtes kogustes kasvuhoonegaasi - CO 2-te

Ess-soos on registreeritud lisaks sookurgedele veel 10 LK all olevat linnuliiki (nt. metsis, teder)

Kas see on laukasilm? Ei! Hoopis vana maardla kraavidesse kogunenud vesi eksitab meid....

Ma olen madalal sündinud, mu hälli on varjanud rohi. Ma olen madalal sündinud, kuid siia ma jääda ei tohi.....Ess-soo sookured

Rabakooslus, mille asemel võib peagi samasugust kaevandatud tühermaad näha

Laukajärveke

Soovime, et kohalik volikogu märkaks, et Ess-soo looduslik osa vajab kaitsmist

26. märts 2008

Pärimuslugu Ess-soo tekkest

ERA II 243, 201 (42) <> Ess-soo seisab kolme valla - Urvaste, Linnamäe ja Kärgula - piiril. Sealt lõigatakse turbaid ja ta on aukline. Ta olevat tekkinud nii. Rehepapp kuivatas vilja ja küpsetas ka kartuleid. Kerise päält tuli suur ühe silmaga mees maha ja võtnud ka kartuleid. "Mis küps, see lõps, mis toores, see rehepapi jagu" ja viskas ahju tagasi. Rehepapp tüdines mehest, et ta kartulid ära sõi käest, ja ta läks targa käest nõu küsima. Tark õpetas, et tee tinast silmarohtu ja vala talle silma. Rehepapp valmistaski silmarohtu ja mees küsis: "Mis sa teed?" "Ma teen silmarohtu," vastas rehepapp. "Mul ka silm valutab, vala mulle ka silma," ütles mees. Rehepapp käskis mehel rabapingile selili heita, et see on valus, kui rohi silma läheb, ja mees ajaks käed silma. Mees küsinud, mis rehepapi nimi. "Ess," vastanud see. Kui mehel tina silma valatud, hakanud ta karjuma ja kisa pääle ligines palju väikesi mehi. Need küsisid: "Kes tegi?" "Ess tegi!" Nüüd väikesed mehed andnud suurele mehele naha pääle, et mis sa siis karjud, kui ise tegid. Kõik mehed jooksnud siis minema ja järele jäänud suured jäljed. Sellest tekkinudki Ess-soo.

14. märts 2008

Kõigi valdade ja linnade looduskaitsjad ühinege !


Järjest kasvav surve meie elukeskkonnale on tekitanud vajaduse asuda keskkonda kaitsma. On loodud hulga omaalgatuslikke looduskaitseühendusi ning paljud kohalikud seltsid on asunud kodukoha looduse kaitsele. Üheskoos tegutsedes, jagades kogemusi ja informatsiooni, oleme tugevamad ning meiega arvestatakse rohkem. Seltsing Roheline Urvaste teeb ettepaneku luua looduskaitseliste ühenduste ja looduskaitsvate inimeste vahel koostöövõrgustik. Kõik, kes on asjast huvitatud, võtke meiega ühendust meili teel.

E-post: rohelineurvaste@gmail.com