26. märts 2008

Hüvasti, Ess-soo kaitseala!Eile, 26. märtsi õhtupoolikul, tegi Urvaste Vallavolikogu oma igakuisel istungil otsuse Ess-soo kohaliku maastikukaitseala loomise suhtes. Otsus on eitav, poolthääli 3, vastuhääli 7. Üks liige jäi erapooletuks.

Looduskaitseseadus (edaspidi LKS) on andnud kohalikele omavalitsusetele õiguse võtta kaitse alla kohaliku tähtsusega loodusobjekte. Seoses sellega tegid Urvaste valla edumeelsemad ettevõtjad (17) ja kõik ühiskondlikud organisatsioonid (7) 16. veebruaril 2007 a. Urvaste Vallavolikogule ettepaneku võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ettepanekule kirjutasid nende hulgas alla ka 7 volikogu liiget - ettevõtjatest Peeter Tarikas (AS Ayre Kütus), Valdur Roots (FIE), ökovalla idee autor Aivo Värton (Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ), Rolf Kiitsak (Sillari talu), Gunnar Sarapuu (FIE, Väike-Savi talu). Ettevõtjate seas on alla kirjutanud lisaks eelpoolnimetatutele veel mitu OÜ-gu esindajat- Eero Täär (OÜ Kaoseande), Toomas Tsäkk (OÜ Delta Puit), Mihkel Kallion (Jammi OÜ). Ühiskondlikest organisatsioonide esindajatest olid volikogu liikmetena alla kirjutanud Margus Klaar (Spordiklubi Urvaste) ja Evi Zirk (MTÜ Kuldre Käsitöötare). Ühiskondlikest organisatsioonidest kirjutas ettepanekule alla ka nt. Juhan Kannimäe (EELK Urvaste Koguduse juhatuse esimees).

Vastavalt LKS-sele tegi Urvaste Vallavalitsus 20.02. 2007 a. otsuse tellida Ess-soo kaitse alla võtmiseks ekspertiis Eerik Leibakult. 11.04.2007 a. esitatud ekspertiisist lähtuvalt on Ess-soo kaitse alla võtmine igati põhjendatud. Veelgi enam - ekspert leiab, et Ess-soos on üle-euroopalise tähtsusega kooslusi ning teeb ettepaneku taodelda Keskkonnaministeeriumilt nende koosluste lülitamist Natura-loodusalade võrgustikku. Samuti koostas ekspert kaitse-eeskirja. Urvaste Vallavolikogu algatas oma 23.05.2007 a. otsusega Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Lähtuvalt seadusest avaldati teade kohaliku tähtsusega ajalehes, materjalid saadeti nii RMK-le, Maa-ametile, kui ka Võrumaa Keskkonnateenistusele.

Esimesene reageeris teatele Ketal Võru OÜ, kes leidis, et Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine riivab tema huve Ess-soos turvast kaevandada. Samuti ähvardas ta oma kirjas, et vallal tuleb kaitse alla võtmise korral hakata maksma firmale suuri hüvitisi. RMK seisukoht oli igati toetav ja nad tegid täpsustusi maastikukaitseala piiride osas. Võrumaa Keskkonnateenistuselt ei tulnud vallale ühtegi seisukohta. Maa-ameti seisukohavõtt on veninud poole aasta pikkuseks, esmalt palusid nad vastuse koostamiseks lisaaega, siis tuli vastus, et kuna Keskkonnateenistus jätkab kaevandusloa väljaandmise menetlust, jätkavad ka nemad maa rendile andmise menetlust. Viimases kirjas paluti vallal oodata Ess-soo osas otsuse tegemisel ajani, mil nad on saanud seisukoha ka Keskkonnaministeeriumilt. Samuti peatasid nad seniks maa rendileandmise menetluse.

Urvaste Vallavalitsus tellis 2007 a. detsembris Aivar Pilve advokaadibüroolt eksperthinnangu, kust selgus, et turbakaevandusest huvitatud OÜ Ketal Võru ei saa valla vastu sisuliselt kahjunõuet esitada. Eksperdid toetusid ka Euroopa kohtu praktikale, kus on kinnitatud, et majanduslikud kaalutlused ei saa mitte ühelgi juhul (in any case) kaaluda üles ökoloogilisi huve.

Hoolimata advokaadibüroo positiivsest hinnangust võib Urvaste Vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjoni edasist tegevust pidada veidi kummaliseks:


- Arendus-ja keskkonnakomisjon arutas Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmist oma 2008 a. jaanuarikuu koosolekul. Seltsingu Roheline Urvaste soovi tulla koosolekule või kaasata keskkonnajurist, ei rahuldata. Komisjoni esimehe Aivo Värtoni sõnul ei soovi nad kallutamist.
- Selle peale otsustas seltsing Roheline Urvaste korraldada erakorralise koosoleku, kuhu kutsuti osalema kõiki volikogu liikmeid. Kohale tuleb 5 volikogu liiget (11-st). Nii mõnigi tunnistab, et pole veel jõudnud advokaadibüroo 16- leheküljelist eksperthinnangut läbi lugeda.
- Vahepealsetel arendus-ja keskkonnakomisjoni koosolekutel oli liikmekandidaadina kuulamas ja sõna sekka ütlemas Ursula Zimmermann. Kui selgus, et ta on tulihingeline Ess-soo kaitsja, andis komisjoni esimees märku, et tegelikult on enne teda komisjoni liikmekandidaadina kirja pannud ennast OÜ Kagu Mets omanik Andres Arike. Hiljem ütles ka komisjoni esimees, et kaks inimest ühest perest on liiga palju (komisjoni kuulub Kalev Zimmermann, kes on Ursula isa). Veebruarikuu volikogus kinnitatigi Arike ametlikult komisjoni liikmeks.
- Arendus- ja keskkonnakomisjon ning majanduskomisjon kutsus veebruaris toimuvale erakorralisele koosolekule rääkima Tartu tuntud turba- ja soojaärimehe Tiit Veeberi. Tema tulekut põhjendab komisjoni esimees "teise poole seisukohtade kuulamisega". Seltsingu Roheline Urvaste ja volikogu liiget Airi Hallik-Konnulat koosolekule ei lubatud, hoolimata soovist. Koosolek kuulutati kinniseks.
Kuulduse põhjal räägib hr. Veeber võimalusest, et Ess-soo kaitse alla võtmise korral võidakse vallalt välja mõista kahjutasusid 2-3 miljonit krooni (nagu temale Euroopa Inimõiguste Kohtu kaudu välja mõisteti). Tähelepanuta jäetakse hilisem seltsingu Roheline Urvaste meeldetuletus, et antud isiku puhul oli tegu kriminaalasjast tulenevate menetlusvigade tõttu tekitatud kahjutasuga (ajakirjanduse põhjal saadav info).
- Märtsikuisel arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul otsustatakse suunata Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine volikokku.
- Loole paneb punkti eilne vallavolikogu koosolek, kus otsustatakse mitte võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla.

Huvitav, mis on selle otuse motiiviks? Hirm võimalike kohtukulude ees? Soov rohelistele "ära teha"? Olukorras, kus teised vallad (nt. Kose, Kuusalu vald) on asunud koos rahvaga kõiki seadusest tulenevaaid võimalusi ära kasutades kaitsma nagu üks mees oma kodukoha loodust ja elukeskkonda, siis meie loo puhul jääb vägisi mulje, et volikogu enamus pidas seda ainult seltsingu erahuviks. Asja tegelikku olemusse ei viitsitud, ei tahetud ja tundub, et mõni polnud ka võimeline süveneda. Kui teised vallad on teinud kohalike kaitsealade loomisel ühehäälseid otsuseid, öeldes, et see on rahva tahe, siis Urvaste volikogu jaoks ei oma tähtsust ka Ess-soo kaitseks kogutud üle 2000 toetusallkirja (sh. ca 500 Urvaste vallast), mida on isegi Riigikohus tunnistanud ja arvesse võtnud.

Huvitav on ka asjaolu, et nt. Kuusalu vallalt mõisteti esimese astme kohtus välja kohtukulusid ca 12 000 kr. Mis salapärastest 2-3 miljonist siis räägitakse? Samuti jääb vastuseta, mis sundis kaitse alla võtmise ettepanekule allakirjutanud 7-st volikoguliikmest 5-t oma seisukohta muutma?


Volikogu esimees Margus Klaar kirjutas, et isiklikult oma vaatenurgast toetab ta soo säilimist, kuid volikogu esimehena ei julge ta selliseid kohustusi vallale võtta. Urvaste vallavanem Lembit Luts on aga mitmeid kordi toonitanud, et vabadusel on oma hind! Järelikult pole volikogu valmis enam ühtegi senti elukeskkonna kaitsele kulutama.Ess-soo tekkimine

ERA II 243, 201 (42) <>

Ess-soo seisab kolme valla - Urvaste, Linnamäe ja Kärgula - piiril. Sealt lõigatakse turbaid ja ta on aukline. Ta olevat tekkinud nii.
Rehepapp kuivatas vilja ja küpsetas ka kartuleid. Kerise päält tuli suur ühe silmaga mees maha ja võtnud ka kartuleid. "Mis küps, see lõps, mis toores, see rehepapi jagu" ja viskas ahju tagasi. Rehepapp tüdines mehest, et ta kartulid ära sõi käest, ja ta läks targa käest nõu küsima. Tark õpetas, et tee tinast silmarohtu ja vala talle silma. Rehepapp valmistaski silmarohtu ja mees küsis:
"Mis sa teed?"
"Ma teen silmarohtu," vastas rehepapp.
"Mul ka silm valutab, vala mulle ka silma," ütles mees. Rehepapp käskis mehel rabapingile selili heita, et see on valus, kui rohi silma läheb, ja mees ajaks käed silma. Mees küsinud, mis rehepapi nimi.
"Ess," vastanud see. Kui mehel tina silma valatud, hakanud ta karjuma ja kisa pääle ligines palju väikesi mehi. Need küsisid: "Kes tegi?"
"Ess tegi!"
Nüüd väikesed mehed andnud suurele mehele naha pääle, et mis sa siis karjud, kui ise tegid.
Kõik mehed jooksnud siis minema ja järele jäänud suured jäljed. Sellest tekkinudki Ess-soo.