31. märts 2008

Ess-soo asja kajastus ajakirjanduses

Tänases Võrumaa Teatajas ja ka Eesti Päevalehes on kirjutatud Ess-soost. Lugeda saab siit:

http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7324

http://epl.ee/?uudised=424125

28. märts 2008

Ess-soo juhtumi kronoloogia (täiendatud)

26. juuli 1997 - Jaanus Paali ja Taimi Paali Ess-soo edelaosa inventuur (teostatud Eesti märgalade inventuuri raames). Antud inventuuri on hiljem tõlgendatud kui Natura 2000 inventuuri (mida see tegelikult polnud)
20. sept. 2000 - AS Kagu-Eesti Turvas esitab Urvaste vallale taotluse, kus palub Urvaste Vallavalitsuse nõusolekut turbatootmise taastamiseks
19. dets. 2000 - Urvaste Vallavalitsus annab oma nõusoleku turbatootmise taastamiseks Ess-soo turbatootmisalal
18. juuli 2001 - OÜ Ketal Võru loomine
2001 a. kevad-suvi - toimub turbavarude ümberhindamine Ess-soo turbatootmisalal AS Kagu- Eesti Turba tellimisel (03.mai 2001) J. Viru Marksheidibüroo poolt
28. aug. 2001 - Maavarade Komisjon teeb otsuse, kus Ess-soo looduslik ala muudetakse aktiivsest reservvarust aktiivseks tarbevaruks.
05. juuni 2002 - OÜ Ketal Võru esitab Võrumaa Keskkonnateenistusele kaevandamisloa taotluse
26. sept. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
03. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
08. okt. 2002 - OÜ Ketal Võru esitab Urvaste Vallavalitsusele avalduse, kus palub muuta korraldust ja anda nõusolek kaevandamiseks OÜ-le Ketal Võru
10. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
14. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus otsustab anda OÜ-le Ketal Võru välja kaevandusloa
17. okt. 2002 - Urvaste Vallavalitsus muudab 19. dets. 2000 a. korralduse sõnastust ja annab OÜ-le Ketal Võru nõusoleku turbatootmise taastamiseks Ess-soo turbamaardlas
suvi 2004 - kohalikud elanikud kuulevad esmakordselt turbatootmise taastamise plaanist Ess-soos
15. juuli 2004 - kohalikud elanikud võtavad ette retke Ess-soosse, leitakse 2 kaitsealust taimeliiki
30. juuli 2004 - ornitoloog Tarmo Evestus vaatleb Ess-soos linnustikku, registreerib 3 looduskaitsealust linnuliiki
04. aug. 2004 - vallaelanikud räägivad Ess-soo probleemist Urvaste vallavolikogu koosolekul
12. aug. 2004 - kohalikud elanikud saavad teada maavara kaevandamisloa väljastamisest Võrumaa Keskkonnateenistuse poolt OÜ-le Ketal Võru
30. aug. 2004 – Jaanus Paal kirjutab arvamuse turbakaevandamise otstarbekuse kohta Urvaste valla piires asuvas Ess-soos
aug-sept 2004 – seltsingu Roheline Urvaste liikmed algatavad Ess-soo toetuseks allkirjade kogumist. Kokku koguti üle 2000 toetusallkirja Ess-soo kaitseks
03. sept. 2004 - asutatakse seltsing Roheline Urvaste
10. sept. 2004 - seltsing Roheline Urvaste esitab ELF-i juristi esindusel Võrumaa Keskkonnateenistusele vaide 2002 a. korralduse nr. 56 kehtetuks tunnistamise kohta
24. sept. 2004 - seltsing Roheline Urvaste teeb Urvaste Vallavalitsusele avalduse korralduse nr. 277 (“Nõusoleku andmine turbatootmise kaevandamiseks ja taastamiseks”) tühistamiseks
03. okt. 2004 - seltsingu Roheline Urvaste liikmed ja sõbrad võtavad ette ühise jõhvikaretke Ess-soosse
12. okt. 2004 - seltsing Roheline Urvaste annab Võrumaa Keskkonnateenistuse juhatajale üle Ess-soo kaitseks kogutud 2079 toetusallkirja
12. okt. 2004 - seltsingu Rohelise Urvaste liikmed esitavad Urvaste Vallavalitsusele Ess-soo kaitseks kogutud 2079 toetusallkirja
14. okt. 2004 - Võrumaa Keskkonnateenistuses toimub ümarlaud, millest on kutsutud osa võtma Võrumaa Keskkonnateenistus, OÜ Ketal Võru, Urvaste Vallavalitsus ja seltsing Roheline Urvaste. OÜ Ketal Võru ei ilmu ümarlauale, saadab oma seisukoha samal hommikul kirjalikult. Sisulist arutelu ei toimu.
18. okt. 2004 - Urvaste Vallavalitsus annab vastuse seltsingu Roheline Urvaste ettepanekule korralduse nr. 277 tühistamiseks. Vallavalitsus ei tühista korraldust ja jääb endale kindlaks, et andis nõusoleku kaevandamiseks Ess-soo vanas maardlas.
20. okt. 2004 - Võrumaa Keskkonnateenistus annab vastuse seltsingu Roheline Urvaste poolt 10. sept. 2004 a. esitatud vaidele korralduse nr. 56 kehtetuks tunnistamise kohta. Vaiet ei rahuldata
06. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste võtab Kuldre Põhikooli õpilastega ette retke Ess-soosse
16. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste esitab Urvaste Vallavalitsusele avalduse palvega saada vallvalitsuse kirjalik seisukohavõtt turbakaevanduse laiendamise kohta Ess-soo looduslikul alal
17. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste sõlmib Esstimaa Looduse Fondiga tasuta õigusabi osutamise lepingu
18. nov 2004 – Urvaste Vallavalitsus saadab vastuskirja seltsingu Roheline Urvaste avaldusele (16.11.2004)
19. nov. 2004 - seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtusse kaebuse Võrumaa Keskkonnateenistuse 14.10.02 korralduse nr 56 tühistamiseks
25. nov. 2004 - Tartu Halduskohus peatab oma määrusega Võrumaa KKT 14.10.02 korralduse nr 56, keelab kaevandamisala ettevalmistamise ning kaevandustööde teostamise Esso turbatootmisalal
02. dets. 2004 – seltsing Roheline Urvaste esitab Urvaste Vallavolikogule avalduse kirjalikuks seisukohavõtuks turbakaevanduse laiendamise kohta Ess-soo looduslikul alal ja seltsingu Roheline Urvaste tegevuse kohta
10. jaan 2005 – Urvaste Vallavolikogu saadab vastuskirja seltsingu Roheline Urvaste avaldusele ja märgib selles, et toetab seltsingu Roheline Urvaste tegevust
26. veebr 2005 – ETV kajastab keskkonnasaates Osoon Ess-soo kohtuasja
28. veebr. 2005 – Tartu Halduskohtus toimub eelistung kaebuse esitamise tähtaja läbivaatamise küsimuses
04. märts 2005 – Tartu Halduskohus lõpetab määrusega haldusasja menetluse kaebuse mittetähtaegse esitamise tõttu.
14. märts 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab erikaebuse Tartu Ringkonnakohtule
30. märts 2005 – Võrumaa Keskkonnateenistus esitab Tartu Ringkonnakohtu palvel vastuse erikaebusele
31. märts 2005 – OÜ Ketal Võru esitab Tartu Ringkonnakohtu palvel vastuse erikaebusele
25. aprill 2005 – Tartu Ringkonnakohus esitab määruse, milles rahuldab erikaebuse, tühistab Tartu Halduskohtu 04. märtsi 2005 määruse haldusasjas 3-596/2004 ja saadab asja tagasi Tartu Halduskohtusse menetluse jätkamiseks
30. mai 2005 – Tartu Halduskohus võtab oma määrusega asja uuesti menetlusse
01. juuni 2005 – Tartu Halduskohtu määrusega nimetatakse kohtuistungi toimumise ajaks 08. september 2005 a.
mai- juuni 2005 – ornitoloog Tarmo Evestus käib Ess-soos linnustikku uurimas
juuli 2005 – Pärnu linnuklubi liige Sergei Põlme käib Ess-soos linnustikku uurimas, aruandes tuuakse välja 12 kaitseväärtuslikult olulist lindu
august 2005 – soouurija Mati Ilomets käib Ess-sood uurimas, retkel näme metsist (LK II)
18. august 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule täiendavad tõendid kohtuasjas
25. august 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule täiendava tõendina Mati Ilometsa ekspertarvamuse
03. sept 2005 – seltsingu Roheline Urvaste sünnipäev, toimuvad talgud Pokumaal
07. sept 2005 – OÜ Ketal Võru saadab Tartu Halduskohtule faksi, palvega kohtuistung edasi lükata
08. sept 2005 – Tartu Halduskohtus peaks olema istung, hommikul teatab kohus, et istung lükkub edasi 21. novembrile 2005, kuna kolmandal osapoolel polnud piisavalt aega täiendavate tõenditega tutvumiseks.
13. sept. 2005 – OÜ Ketal Võru saadab seltsingule Roheline Urvaste kirja, kus esitab provokatiivseid küsimusi
15. okt 2005 – OÜ Ketal Võru esitab avalikult Võrumaa Teatajas süüdistusi Rohelisele Urvastele kohtule valeandmete esitamises
22. okt. 2005 – seltsing Roheline Urvaste vastab avalikult Võrumaa Teatajas OÜ Ketal Võru kirjale
07. nov 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule taotluse kohtuistungi edasilükkamiseks, kuna tunnistaja Eerik Leibak ei saa osa võtta kohtuistungist.
09. nov 2005 – Tartu Halduskohus ei rahulda seltsingu Roheline Urvaste taotlust kohtuistungi edasilükkamiseks.
21. nov 2005 – Seltsing Roheline Urvaste taotleb enne kohtuistungi algust veelkord istungi edasilükkamist, kuna ka teine tunnistaja ei saa kohtuistungist osa võtta. Kohus ei rahulda taotlust ning Tartu Halduskohtus toimub avalik istung kohtuasjas nr 3-226/05
30. nov 2005 – Tartu Halduskohtu kohtuotsusega jäetakse seltsingu Roheline Urvaste kaebus rahuldamata
09. dets. 2005 – seltsing Roheline Urvaste sõlmib OÜ ELF Ring´iga õigusteenuse osutamise lepingu
30. dets 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse Tartu Halduskohtu otsusele haldusasjas nr 3-226/05, millega jäeti rahuldamata seltsingu Roheline Urvaste kaebus Keskkonnaministeeriumi Võrumaa Keskkonnateenistuse korralduse nr 56/14.10.2002 peale
22.veebr. 2006 – Tartu Ringkonnakohtus toimub kohtuistung haldusasjas nr 3-04-383 (Seltsing Roheline Urvaste kaebus Keskkonnaministeeriumi Võrumaa Keskkonnateenistuse 14.10.2002 korralduse nr 56 peale haldusakti tühistamiseks)
9. märts 2006 – Tartu Ringkonnakohus rahuldab seltsin Roheline Urvaste apellatsioonkaebuse
11. aprill 2006 – Tartu Ringkonnakohus saadab seltsingule Roheline Urvaste teatise Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebuste edastamise kohta Riigikohtule
13. aprill 2006 – Riigikohus saadab seltsingule Roheline Urvaste Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebused ning palub nendele seltsingu Roheline Urvaste kirjalikke vastuseid
26. aprill 2006 – seltsing Roheline Urvaste saadab Riigikohtule kirjalikud vastused OÜ Ketal Võru ja Võrumaa Keskkonnateenistuse kassatsioonkaebuste kohta
06. juuni 2006 – Riigikohus saadab seltsingule Roheline Urvaste määruse OÜ Ketal Võru ja Võrumaa Keskkonnateenistuse kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise kohta
Juuli 2006 – Liis Keerberg ühingust Eesti Roheline Liikumine teeb seltsingu Roheline Urvaste juhtima õigustatud seltsinglastega intervjuu Ess-soo juhtumi ja seltsingu Roheline Urvaste kohta rohelisi kodanikualgatusi kajastava kogumiku jaoks
03. sept 2006 – seltsingu Roheline Urvaste 2. sünnipäev, mida tähistatakse traditsioonilise talguna, seekord Eestis jämeduselt II kohal oleva Mäe-Lõhtsuu tamme ümbruse korrastamisena
08. okt 2006 – toimub seltsingu Roheline Urvaste ja tema sõprade traditsiooniline jõhvikaretk Ess-soosse
19. okt 2006 – Riigikohtus toimub arutelu Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebuste üle
23.nov 2006 – Seltsing Roheline Urvaste ootab Riigikohtu otsust, mis otsustatakse teha 28.nov 2006
28.nov 2006 - Riigikohus teeb teatavaks kohtuotsuse, millega rahuldatakse Võrumaa KKT ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebused ning tühistatakse Tartu Ringkonnakohtu otsus.
16.veebr. 2007 -Urvaste valla edumeelsemad ettevõtjad (17) ja kõik ühiskondlikud organisatsioonid (7) teevad Urvaste Vallavolikogule ühisettepaneku võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ettepanekule kirjutasid nende hulgas alla ka 7 volikogu liiget
20. veebr 2007 - Vastavalt LKS-sele otsustab Urvaste Vallavalitsus tellida Ess-soo kaitse alla võtmise kohta ekspertiisi Eerik Leibakult
11. aprill 2007 - Valmib ekspertiis, millest lähtuvalt on Ess-soo kaitse alla võtmine igati põhjendatud. Veelgi enam - ekspert leiab, et Ess-soos on üle-euroopalise tähtsusega kooslusi ning teeb ettepaneku taodelda Keskkonnaministeeriumilt nende koosluste lülitamist Natura-loodusalade võrgustikku. Samuti koostas ekspert kaitse-eeskirja
23. mai 2007 - Urvaste Vallavolikogu algatab oma Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.
28. mai 2007 - Urvaste Vallavalitsus edastab Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse materjalid RMK-le ja mõni päev hiljem ka Võrumaa Keskkonnateenistusele
mai lõpp 2007 - Lähtuvalt Looduskaitseseadusest avaldab Urvaste Vallavalitsus Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise teate kohaliku tähtsusega ajalehes (Võrumaa Teataja). Dokumendid pannakse avalikuks väljapanekuks Urvaste Vallavalitsusee ja ka Võrumaa Keskkonnateenistusse, samuti Urvaste valla kodulehele. Tehakse ettepanek korraldada avalik arutelu juhul, kui avalikustamise käigus avaldatakse selleks soovi
30. mai 2007 - 13. juuni 2007 - Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise avalik väljapanemise aeg
11. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsusele saabub seisukoht OÜ-lt Ketal Võru. Turbafirma leiab oma kirjas, et Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine rikuks tema õigust samast kohast turvast kaevandada. Samuti tehakse kirjas vihjeid, et pole välistatud valla eelarvest edaspidi suurte hüvitussummade ette nägemine OÜ-le Ketal Võru.
13. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsusele saabub seisukoht RMK-lt, milles leitakse, et soo kaitsmise sisuline vajadus on igati põhjendatud. Samuti tehakse ettepanekuid kaitseala piiride täpsustamise osas
24. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise materjalid Maa-ametile.
26. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab oma vastuse OÜ-le Ketal Võru
juuni lõpp 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab oma vastuse RMK-le
13. juuli 2007 - Maa-amet saadab vastuse Urvaste Vallavalitsusele, kus vastavalt Haldusmenetlusseadusele pikendatakse vastamise aega
04. okt 2007 - Maa-amet saadab oma vastuse, kus ütleb, et kuna Võrumaa Keskkonnateenistus pole peatanud lõpliku kaevandamisloa väljaandmist OÜ-le Ketal Võru, ei peata ka nemad maa rendileandmise menetlust
07. dets 2007 - Aivar Pilve advokaadibüroo esitab Urvaste Vallavalitsuse tellimusel juriidile arvamuse, mille põhjal selgub, et turbakaevandusest huvitatud OÜ Ketal Võru ei saa valla vastu sisuliselt kahjunõuet esitada. Eksperdid toetusid ka Euroopa kohtu praktikale, kus on kinnitatud, et majanduslikud kaalutlused ei saa mitte ühelgi juhul (in any case) kaaluda üles ökoloogilisi huve
Detsember 2007 - Maa-amet saadab Urvaste Vallavalitsusele kirja, kus palub oma otsusega Ess-soo kaitse alla võtmise osas oodata seni, kuni nad on asja konsulteerinud Keskkonnaministeeriumiga. Urvaste Vallavolikogu ei võta Ess-soo asja detsembrikuu volikogu päevakorda
Jaanuar 2008 - Toimub Urvaste Vallavolikogu arendus-ja keskkonnakomisjoni koosolek, kus arutatakse Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise küsimust. Seltsingu Roheline Urvaste soovi tulla koosolekule või kaasata keskkonnajurist, ei rahuldata. Komisjoni esimehe Aivo Värtoni sõnul ei soovi nad kallutamist.
Jaanuari lõpp 2008 - Seltsing Roheline Urvaste korraldab eelneva käitumise peale erakorralise koosoleku, kuhu kutsub osalema kõiki volikogu liikmeid. Kohale tuleb 5 volikogu liiget (11-st). Nii mõnigi tunnistab, et pole veel jõudnud advokaadibüroo 16- leheküljelist eksperthinnangut läbi lugeda.
Veebruar 2008 -arendus- ja keskkonnakomisjon ning majanduskomisjon kutsub erakorralisele koosolekule rääkima Tartu tuntud turba- ja soojaärimehe Tiit Veeberi. Tema tulekut põhjendab komisjoni esimees "teise poole seisukohtade kuulamisega". Seltsingu Roheline Urvaste ja volikogu liiget Airi Hallik-Konnulat koosolekule ei lubatud, hoolimata soovist. Koosolek kuulutati kinniseks.
Kuulduse põhjal räägib hr. Veeber võimalusest, et Ess-soo kaitse alla võtmise korral võidakse vallalt välja mõista kahjutasusid 2-3 miljonit krooni (nagu temale Euroopa Inimõiguste Kohtu kaudu välja mõisteti). Tähelepanuta jäetakse hilisem seltsingu Roheline Urvaste meeldetuletus, et antud isiku puhul oli tegu kriminaalasjast tulenevate menetlusvigade tõttu tekitatud kahjutasuga (ajakirjanduse põhjal saadav info).
13. märts 2008 - Urvaste Vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul võetakse vastu otsus suunata Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise otsutamine volikokku
26. märts 2008- Urvaste Vallavolikogu koosolek, kus otsustatakse mitte võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise poolt hääletab 3 volikogu liiget, 7 on vastu, üks liige jääb erapooletuks.
23. aprill 2008 - Seltsing Roheline Urvaste esitab vaide Urvaste Vallavolikogu 26.märtsi otsuse peale Ess-soo kaitseala loomise otsuse kohta. Vaidele on lisatud 41 toetusallkirja "Ess-soo maastikukaitseals kaitse alla võtmisest keeldumine" otsuse tühistamiseks.
29. aprill 2008 - Seltsingu Roheline Urvaste esindajad kutsutakse vaide arutelule
06. mai 2008 - toimub vaide arutelu Urvaste vallamajas. Kohal on seltsingu esindajad, vallasekretär ning volikogu esimees.
21. mai 2008- toimub Urvaste Vallavolikogu istung, kus volikogu peab võtma seisukoha vaide osas.

27. märts 2008

Hetked Ess-soost

Ess-soo vanasse maardlasse viib asfaltee

Ess-soo vana maardla (55 ha) - kraavitatud tühermaa, kus 20 aasta jooksul on vaid mõned taimed kasvama hakanud

Poolkaevandatud turbamaardlates käib pidev mineraliseerimisprotsess, mille käigus tekib väga suurtes kogustes kasvuhoonegaasi - CO 2-te

Ess-soos on registreeritud lisaks sookurgedele veel 10 LK all olevat linnuliiki (nt. metsis, teder)

Kas see on laukasilm? Ei! Hoopis vana maardla kraavidesse kogunenud vesi eksitab meid....

Ma olen madalal sündinud, mu hälli on varjanud rohi. Ma olen madalal sündinud, kuid siia ma jääda ei tohi.....Ess-soo sookured

Rabakooslus, mille asemel võib peagi samasugust kaevandatud tühermaad näha

Laukajärveke

Urvaste Vallavolikogu arvates ei vääri Ess-soo looduslik osa kaitsmist, vaid pigem antakse arendajale võimalus see üles kaevandada ning välismaalastele lillepottide täiteks maha müüa.

26. märts 2008

Hüvasti, Ess-soo kaitseala!Eile, 26. märtsi õhtupoolikul, tegi Urvaste Vallavolikogu oma igakuisel istungil otsuse Ess-soo kohaliku maastikukaitseala loomise suhtes. Otsus on eitav, poolthääli 3, vastuhääli 7. Üks liige jäi erapooletuks.

Looduskaitseseadus (edaspidi LKS) on andnud kohalikele omavalitsusetele õiguse võtta kaitse alla kohaliku tähtsusega loodusobjekte. Seoses sellega tegid Urvaste valla edumeelsemad ettevõtjad (17) ja kõik ühiskondlikud organisatsioonid (7) 16. veebruaril 2007 a. Urvaste Vallavolikogule ettepaneku võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ettepanekule kirjutasid nende hulgas alla ka 7 volikogu liiget - ettevõtjatest Peeter Tarikas (AS Ayre Kütus), Valdur Roots (FIE), ökovalla idee autor Aivo Värton (Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ), Rolf Kiitsak (Sillari talu), Gunnar Sarapuu (FIE, Väike-Savi talu). Ettevõtjate seas on alla kirjutanud lisaks eelpoolnimetatutele veel mitu OÜ-gu esindajat- Eero Täär (OÜ Kaoseande), Toomas Tsäkk (OÜ Delta Puit), Mihkel Kallion (Jammi OÜ). Ühiskondlikest organisatsioonide esindajatest olid volikogu liikmetena alla kirjutanud Margus Klaar (Spordiklubi Urvaste) ja Evi Zirk (MTÜ Kuldre Käsitöötare). Ühiskondlikest organisatsioonidest kirjutas ettepanekule alla ka nt. Juhan Kannimäe (EELK Urvaste Koguduse juhatuse esimees).

Vastavalt LKS-sele tegi Urvaste Vallavalitsus 20.02. 2007 a. otsuse tellida Ess-soo kaitse alla võtmiseks ekspertiis Eerik Leibakult. 11.04.2007 a. esitatud ekspertiisist lähtuvalt on Ess-soo kaitse alla võtmine igati põhjendatud. Veelgi enam - ekspert leiab, et Ess-soos on üle-euroopalise tähtsusega kooslusi ning teeb ettepaneku taodelda Keskkonnaministeeriumilt nende koosluste lülitamist Natura-loodusalade võrgustikku. Samuti koostas ekspert kaitse-eeskirja. Urvaste Vallavolikogu algatas oma 23.05.2007 a. otsusega Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Lähtuvalt seadusest avaldati teade kohaliku tähtsusega ajalehes, materjalid saadeti nii RMK-le, Maa-ametile, kui ka Võrumaa Keskkonnateenistusele.

Esimesene reageeris teatele Ketal Võru OÜ, kes leidis, et Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine riivab tema huve Ess-soos turvast kaevandada. Samuti ähvardas ta oma kirjas, et vallal tuleb kaitse alla võtmise korral hakata maksma firmale suuri hüvitisi. RMK seisukoht oli igati toetav ja nad tegid täpsustusi maastikukaitseala piiride osas. Võrumaa Keskkonnateenistuselt ei tulnud vallale ühtegi seisukohta. Maa-ameti seisukohavõtt on veninud poole aasta pikkuseks, esmalt palusid nad vastuse koostamiseks lisaaega, siis tuli vastus, et kuna Keskkonnateenistus jätkab kaevandusloa väljaandmise menetlust, jätkavad ka nemad maa rendile andmise menetlust. Viimases kirjas paluti vallal oodata Ess-soo osas otsuse tegemisel ajani, mil nad on saanud seisukoha ka Keskkonnaministeeriumilt. Samuti peatasid nad seniks maa rendileandmise menetluse.

Urvaste Vallavalitsus tellis 2007 a. detsembris Aivar Pilve advokaadibüroolt eksperthinnangu, kust selgus, et turbakaevandusest huvitatud OÜ Ketal Võru ei saa valla vastu sisuliselt kahjunõuet esitada. Eksperdid toetusid ka Euroopa kohtu praktikale, kus on kinnitatud, et majanduslikud kaalutlused ei saa mitte ühelgi juhul (in any case) kaaluda üles ökoloogilisi huve.

Hoolimata advokaadibüroo positiivsest hinnangust võib Urvaste Vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjoni edasist tegevust pidada veidi kummaliseks:


- Arendus-ja keskkonnakomisjon arutas Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmist oma 2008 a. jaanuarikuu koosolekul. Seltsingu Roheline Urvaste soovi tulla koosolekule või kaasata keskkonnajurist, ei rahuldata. Komisjoni esimehe Aivo Värtoni sõnul ei soovi nad kallutamist.
- Selle peale otsustas seltsing Roheline Urvaste korraldada erakorralise koosoleku, kuhu kutsuti osalema kõiki volikogu liikmeid. Kohale tuleb 5 volikogu liiget (11-st). Nii mõnigi tunnistab, et pole veel jõudnud advokaadibüroo 16- leheküljelist eksperthinnangut läbi lugeda.
- Vahepealsetel arendus-ja keskkonnakomisjoni koosolekutel oli liikmekandidaadina kuulamas ja sõna sekka ütlemas Ursula Zimmermann. Kui selgus, et ta on tulihingeline Ess-soo kaitsja, andis komisjoni esimees märku, et tegelikult on enne teda komisjoni liikmekandidaadina kirja pannud ennast OÜ Kagu Mets omanik Andres Arike. Hiljem ütles ka komisjoni esimees, et kaks inimest ühest perest on liiga palju (komisjoni kuulub Kalev Zimmermann, kes on Ursula isa). Veebruarikuu volikogus kinnitatigi Arike ametlikult komisjoni liikmeks.
- Arendus- ja keskkonnakomisjon ning majanduskomisjon kutsus veebruaris toimuvale erakorralisele koosolekule rääkima Tartu tuntud turba- ja soojaärimehe Tiit Veeberi. Tema tulekut põhjendab komisjoni esimees "teise poole seisukohtade kuulamisega". Seltsingu Roheline Urvaste ja volikogu liiget Airi Hallik-Konnulat koosolekule ei lubatud, hoolimata soovist. Koosolek kuulutati kinniseks.
Kuulduse põhjal räägib hr. Veeber võimalusest, et Ess-soo kaitse alla võtmise korral võidakse vallalt välja mõista kahjutasusid 2-3 miljonit krooni (nagu temale Euroopa Inimõiguste Kohtu kaudu välja mõisteti). Tähelepanuta jäetakse hilisem seltsingu Roheline Urvaste meeldetuletus, et antud isiku puhul oli tegu kriminaalasjast tulenevate menetlusvigade tõttu tekitatud kahjutasuga (ajakirjanduse põhjal saadav info).
- Märtsikuisel arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul otsustatakse suunata Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine volikokku.
- Loole paneb punkti eilne vallavolikogu koosolek, kus otsustatakse mitte võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla.

Huvitav, mis on selle otuse motiiviks? Hirm võimalike kohtukulude ees? Soov rohelistele "ära teha"? Olukorras, kus teised vallad (nt. Kose, Kuusalu vald) on asunud koos rahvaga kõiki seadusest tulenevaaid võimalusi ära kasutades kaitsma nagu üks mees oma kodukoha loodust ja elukeskkonda, siis meie loo puhul jääb vägisi mulje, et volikogu enamus pidas seda ainult seltsingu erahuviks. Asja tegelikku olemusse ei viitsitud, ei tahetud ja tundub, et mõni polnud ka võimeline süveneda. Kui teised vallad on teinud kohalike kaitsealade loomisel ühehäälseid otsuseid, öeldes, et see on rahva tahe, siis Urvaste volikogu jaoks ei oma tähtsust ka Ess-soo kaitseks kogutud üle 2000 toetusallkirja (sh. ca 500 Urvaste vallast), mida on isegi Riigikohus tunnistanud ja arvesse võtnud.

Huvitav on ka asjaolu, et nt. Kuusalu vallalt mõisteti esimese astme kohtus välja kohtukulusid ca 12 000 kr. Mis salapärastest 2-3 miljonist siis räägitakse? Samuti jääb vastuseta, mis sundis kaitse alla võtmise ettepanekule allakirjutanud 7-st volikoguliikmest 5-t oma seisukohta muutma?


Volikogu esimees Margus Klaar kirjutas, et isiklikult oma vaatenurgast toetab ta soo säilimist, kuid volikogu esimehena ei julge ta selliseid kohustusi vallale võtta. Urvaste vallavanem Lembit Luts on aga mitmeid kordi toonitanud, et vabadusel on oma hind! Järelikult pole volikogu valmis enam ühtegi senti elukeskkonna kaitsele kulutama.Ess-soo tekkimine

ERA II 243, 201 (42) <>

Ess-soo seisab kolme valla - Urvaste, Linnamäe ja Kärgula - piiril. Sealt lõigatakse turbaid ja ta on aukline. Ta olevat tekkinud nii.
Rehepapp kuivatas vilja ja küpsetas ka kartuleid. Kerise päält tuli suur ühe silmaga mees maha ja võtnud ka kartuleid. "Mis küps, see lõps, mis toores, see rehepapi jagu" ja viskas ahju tagasi. Rehepapp tüdines mehest, et ta kartulid ära sõi käest, ja ta läks targa käest nõu küsima. Tark õpetas, et tee tinast silmarohtu ja vala talle silma. Rehepapp valmistaski silmarohtu ja mees küsis:
"Mis sa teed?"
"Ma teen silmarohtu," vastas rehepapp.
"Mul ka silm valutab, vala mulle ka silma," ütles mees. Rehepapp käskis mehel rabapingile selili heita, et see on valus, kui rohi silma läheb, ja mees ajaks käed silma. Mees küsinud, mis rehepapi nimi.
"Ess," vastanud see. Kui mehel tina silma valatud, hakanud ta karjuma ja kisa pääle ligines palju väikesi mehi. Need küsisid: "Kes tegi?"
"Ess tegi!"
Nüüd väikesed mehed andnud suurele mehele naha pääle, et mis sa siis karjud, kui ise tegid.
Kõik mehed jooksnud siis minema ja järele jäänud suured jäljed. Sellest tekkinudki Ess-soo.

14. märts 2008

Kõigi valdade ja linnade looduskaitsjad ühinege !


Järjest kasvav surve meie elukeskkonnale on tekitanud vajaduse asuda keskkonda kaitsma. On loodud hulga omaalgatuslikke looduskaitseühendusi ning paljud kohalikud seltsid on asunud kodukoha looduse kaitsele. Üheskoos tegutsedes, jagades kogemusi ja informatsiooni, oleme tugevamad ning meiega arvestatakse rohkem. Seltsing Roheline Urvaste teeb ettepaneku luua looduskaitseliste ühenduste ja looduskaitsvate inimeste vahel koostöövõrgustik. Kõik, kes on asjast huvitatud, võtke meiega ühendust meili või telefoni teel.

Tel: 56560059 (Allar)
E-post: rohelineurvaste@gmail.com