3. veebruar 2022

Ess-soo päästmise kronoloogia

Võrumaal Urvaste vallas asuvasse Ess-soosse plaaniti rajada turbakaevandus. Ess-soo näol on tegemist Urvaste vallas ja kaugemalgi ainukese rabakooslusega, kuna kõik ümbruskonna suuremad sood on hävitatud. Ess-soos on registreeritud kokku 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ja seal asuvad väärtuslikud elukooslused, millest suurepinnaline lage-siirdesookooslus on looduskaitseekspertide hinnangul üle-euroopalise tähtsusega. Ess-soo. Võrumaa keskkonnateenistus tegi juba 2002. a. oktoobris Ess-soos turba kaevandamise loa väljaandmise otsuse, ent otsuse tegemisest avalikkust ei teavitatud. Urvaste valla keskkonnaaktivistid said sellest teada 2004. a. augustis ja moodustasid Ess-soo kaitsmiseks seltsingu Roheline Urvaste. Vaidluse kronoloogia Seltsing Roheline Urvaste vaidlustas 2004. a. septembris kaevandusloa väljaandmise otsuse kohtus, ent sai kohtuvaidluses lüüa, kuna Riigikohus leidis, et kaevandusloa väljaandmise otsuse vaidlustamine enam kui kaks aastat pärast selle otsuse tegemist ei olnud õigustatud, kuna Urvaste valla elanikud olid otsusest teadlikud seltsingu loomisest tunduvalt varem (Riigikohtu halduskolleegiumi 26.11.2006.a. otsus haldusasjas nr 3-3-1-43-06). Siiski tunnistas Riigikohus, et seltsingut Roheline Urvaste võib selles asjas vaadelda üldsuse esindajana. 2007. a. veebruaris esitas seltsing Roheline Urvaste koos teiste Urvaste valla ühiskondlike organisatsioonide ja ettevõtjatega Urvaste vallale taotluse Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmiseks. Kohalike kaitsealade loomise võimaluse annab kohalikele omavalitsustele looduskaitseseadus ning selle eesmärgiks on võimaldada kohalike väärtuste kaitset ilma, et neid peaks võtma riikliku kaitse alla. Urvaste vallavolikogu algatas Ess-soo kaitse alla võtmise, ent otsustas 2008. a. märtsis jätta Ess-soo kaitse alla võtmata. Muuhulgas lähtus volikogu kaalutlusest, et kuna on tehtud kaevandusloa andmise otsus ja kaitseala loomine muudaks kaevandamise võimatuks, rikuks kaitseala loomine kaevanduse arendaja õiguspärast ootust ja ta esitaks volikogu vastu kahjunõude. Seltsing Roheline Urvaste vaidlustas Urvaste vallavolikogu otsuse kohtus, kuna leidis, et volikogu ei ole oma otsust piisavalt põhjendanud ja on lähtunud valedest kaalutlustest. KÕK oli kohtus seltsingu esindajaks. 21.11.08 otsusega rahuldas Tartu Halduskohus seltsingu Roheline Urvaste kaebuse ja kohustas Urvaste vallavolikogu kaitseala loomise üle uuesti otsustama. 09.04.09 otsusega kinnitas Tartu Ringkonnakohus esimese astme kohtu otsuse õigsust ning jättis arendaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohtu otsust ei vaidlustatud. Kohtud leidsid, et Rohelise Urvaste kaebus Ess-soo kaitse alla võtmata jätmise otsuse tühistamiseks oli põhjendatud ning kohustasid Urvaste vallavolikogu kaitseala loomise üle uuesti otsustama. 14.12.10 otsustas Urvaste vallavolikogu võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla; arendaja vaidlustas kohtuotsuse. 18.11.11 otsustas Tartu Halduskohus arendaja kaebuse rahuldamata jätta ning leidis, et Urvaste vallavolikogu otsus Ess-soo kaitse alla võtmise kohta oli õiguspärane; arendaja vaidlustas Tartu halduskohtu otsuse, esitades apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse. 19.06.13 otsustas Tartu Ringkonnakohus jätta arendaja apellatsioonkaebuse rahuldamata ning leidis samuti, et vallavolikogu otsus ala kaitse alla võtmise kohta oli õiguspärane ning piisavalt põhjendatud. Kohtuotsus jõustus 20.07.13, kuna arendaja seda ei vaidlustanud. 15.10.13 otsustas Keskkonnaamet jätta kaevandamisloa välja andmata, kuna Ess-soo kaitseala kaitse-eeskiri keelab alal maavara kaevandamise. Allikas: https://k6k.ee/tegevused/juhtumid/kaimasolevad/ess-soo-kohalik-kaitseala