29. mai 2008

IRLi rakuke sõitis kodanikualgatusest teerulliga üle.

Kolmapäeval 21. lehekuul otsustas Urvaste vallavolikogu mitte rahuldada seltsingu Roheline Urvaste vaiet Ess-soo mitte kaitse alla võtmise kohta. Kahjuks ei arutatud asja sisulist külge, vaid volikogu liikmete vaheline diskussioon kujunes rohkem poliitiliseks. Väideti, et RU-l on oma esindus Riigikogus (selgituseks: RU pole Rohelise Erakonna allüksus. Vaid mõned RU liikmed on ka Erakond Eestimaa Rohelised liikmed) ja heideti ette, miks ei tehtud ettepanekut võtta soo hoopis riikliku kaitse alla. Volikogus on enamuses Isamaa ja Res Publica Liit, kõik sinna kuuluvad ja kohalolnud volikogulased hääletasid kaitse alla võtmise vastu. Üks IRLi kuuluv volikogulane süüdistas veel Rohelist Urvastet topeltmängus.

IRL on oma valitsemise programmis 2007-2011 seadnud eesmärgiks kodanike aktiivsuse soodustamise ja toetamise. Paraku nähtub volikogu istungist, et need on kohalikele IRL-i liikmetele ainult sõnad - istungil repliiki soovinud vallakodanikule sõna ei antud. Teiseks on IRL samas programmis ette näinud looduskeskkonna säilimise tulevastele põlvedele, kuid vastuvõetud otsus näitab tegudes midagi muud. Kas kohalikud IRLi tegelased ei peagi juhinduma programmi põhimõtetest? Kui need põhimõtted liikmeid ei huvita, miks nad siis sinna parteisse astusid? Kas parteid huvitab, et liikmed järgiksid ühiseid põhimõtteid?

Siin on väljavõtted Isamaa ja Res Publica Liidu valitsemisprogrammist 2007-2011:

"AKTIIVNE KODANIK, TUGEV RIIK Seisame avatud ja kaasava valitsemise eest, vastandudes korporatiivsusele. Peame oluliseks aktiivse sallimatuse kujundamist igasuguste võimu väärtarvituste suhtes.

Peame toimiva kodanikuühiskonna kujundamist ja sellele tugineva poliitilise kultuuri edendamist Eesti demokraatliku arengu võtmeküsimuseks. Vaid tugev ja võimekas kodanikkond suudab vastu seista võimu võõrandumise ja kuritarvituste ohule. Tugevdame kodanikualgatuste ja –ühenduste rolli ühiskonnas. Otsime süsteemseid lahendusi kolmanda sektori tegevuse riiklikuks toetamiseks. Selleks:

  1. Tugevdame kodanikualgatuste ja –ühenduste rolli ühiskonnas, sh osalusdemokraatia seadustega toetatud edendamise kaudu.

  2. Realiseerime Riigikogus vastuvõetud „Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni“ seisukohad.

TERVE EESTI ON ROHELINE EESTI Lähtume keskkonnapoliitikas loodus- ja tehiskeskkonna jätkusuutlikkuse ja inimsõbralikkuse printsiipidest, mis tagab sobiva elukeskkonnaga riigi järeltulevatele põlvedele.

  1. Tugevdame looduskaitsealast tegevust ja järelevalvet, karmistame karistusi keskkonnakuritegude eest.

  2. Tugevdame keskkonnahoidliku eluviisi kujundamisele suunatud tegevusi ja toetame vastavate MTÜde tegevust."

Ess-soo teema jätkuv kajastus ajakirjanduses

Lõunalehes artikkel:
http://www.lounaleht.ee/index.php?l=269&n=2705&p=1

Võrumaa Teataja artikkel ja juhtkiri:
http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7581
ja
http://vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7576

Urvaste Valla Lehes (mai 2008):
http://www.urvaste.ee/upload/files/1211965217641171.pdf

ja ka Urvaste Valla Lehe blogis:
http://urvasteleht.blogspot.com/

17. mai 2008

Eriväljaanne Ess-soo SOS

Seltsing Roheline Urvaste andis välja erilehe Ess-soo SOS, mis jõudis täna kõigi Urvaste valla elanike postkastidesse.
Leht asub aadressil: http://viljark.pri.ee/files/Ess-soo_SOS.pdf

Loodame, et Urvaste Vallavolikogu liikmetel jätkub kindlat meelt Ess-soo maastikukaitseala loomiseks.

13. mai 2008

Ess-soo juhtumi esitlus

Ülevaadet Ess-soo juhtumist saab nüüd vaadata ka powerpoindi slaidiesitlusena aadressilt: http://viljark.pri.ee/files/Ess-soo.ppt

Esitlus valminud Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi juubelikonverentsiks, mis toimus 14. märtsil 2008 a. Tartus