4. november 2009

Ess-soo vana maardla

Omakeskis on räägitud Ess-soo vanast maardlast. Küll nii, küll naa. On ju pooleldi ammendatud ja mahajäetud turbamaardlad keskkonnareostuse objektiks, kus toimub pidev süsihappegaasi õhku paiskamine. Samas on Ess-soo näitel näha, kui suureks rändlindude kogunemispaigaks on see kujunenud . Kevadeti mängivad turbaväljal tedred. Sookured ja haned kogunevad kevadeti ning sügisel. Samas võtaks looduse parandustöö väga pikalt aega, enne kui vanad kaevandamishaavad saaksid parandatud...
Vahepeal tundsid vana maardla vastu huvi ka mustikakasvatajad. Äkki oleks hoopis mustikakasvatus see, mis võiks poolikule maardlale sobida? Mis oleks Ess-soo vana maardlale parimaks lahenduseks? Kui palju mõjutaks maardla uuesti kasutusele võtmine looduslikku raba? Need on küsimused, mida tuleb hakata arutama, sest AS Tootsi Turvas on Ess-soo vana maardla suhtes oma huvi üles näidanud. Nimelt on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon võtnud menetlusse nende geoloogilise uuringu loa taotluse. Urvaste vallal tuleb lisaks loodusliku osa saatuse suhtes avaldada arvamust ka vana maardla osas. Loodame, et uuel volikogul jätkub jõudu ja julgust teha otsuseid, mis oleks parimaks lahenduseks mitte ainult inimesele, vaid loodusele tervikuna.

Allpool on väljavõte Ametlike Teadaannete kodulehelt.

20.10.2009 Geoloogilise uuringu loa taotlemisteated

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et võttis menetlusse AS Tootsi Turvas (aadress: Tööstuse 1, Tootsi, 87501 Pärnumaa) geoloogilise uuringu loa taotluse. Luba taotletakse kohaliku tähtsusega Essoo (Esso) turbamaardla (registri kaardi nr 0279) Võru maakonna Urvaste vallas asuval reformimata riigimaal. Uuringu eesmärk on uuringuruumis (mahajäetud tootmisala) uurida turba jääkvaru ja kvaliteeti, et hiljem taotleda alale kaevandamisluba vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamiseks. Varude kavandatavad kasutusalad on aiandus- ja kütteturvas.
Uuringu teostajaks on OÜ Inseneribüroo Steiger, äriregistrikood 11206437, aadress: Männiku tee 104, 11216 Tallinn. Uurimissügavus on kuni 4,5 m, uuringukaeveõõnte arv kuni 80. Hüdrogeoloogilistest katsetöödest teostatakse veetasemete mõõdistamist. Muud sihtotstarbelised tööd; botaanilise koostise, lagunemisastme, kütteväärtuse, tuhasuse, loodusliku niiskuse, happeseuse, väävlisisalduse ja raskemetallide sisalduse määramine ning topograafiline mõõdistamine. Taotletav loa kehtivusaeg 2 aastat. Uuringuruumi teenindusala pindala on 54,80 ha, uuringuruumi nimetus on Essoo.
Vastavalt haldusmenetlusseaduse § 49 lõikele 1 on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav geoloogilise uuringu luba puudutada, kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest esitada loa väljaandjale omapoolseid kirjalikke seisukohti või nõuda enda ärakuulamist. Loa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris, Võru, Karja 17a, info tel 786 8364.