3. jaanuar 2014

Ess-soo juhtumi kronoloogia - algusest lõpuni

26. juuli 1997 - Jaanus Paali ja Taimi Paali Ess-soo edelaosa inventuur (teostatud Eesti märgalade inventuuri raames). Antud inventuuri on hiljem tõlgendatud kui Natura 2000 inventuuri (mida see tegelikult polnud)
20. sept. 2000 - AS Kagu-Eesti Turvas esitab Urvaste vallale taotluse, kus palub Urvaste Vallavalitsuse nõusolekut turbatootmise taastamiseks
19. dets. 2000 - Urvaste Vallavalitsus annab oma nõusoleku turbatootmise taastamiseks Ess-soo turbatootmisalal
18. juuli 2001 - OÜ Ketal Võru loomine
2001 a. kevad-suvi - toimub turbavarude ümberhindamine Ess-soo turbatootmisalal AS Kagu- Eesti Turba tellimisel (03.mai 2001) J. Viru Marksheidibüroo poolt
28. aug. 2001 - Maavarade Komisjon teeb otsuse, kus Ess-soo looduslik ala muudetakse aktiivsest reservvarust aktiivseks tarbevaruks.
05. juuni 2002 - OÜ Ketal Võru esitab Võrumaa Keskkonnateenistusele kaevandamisloa taotluse
26. sept. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
03. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
08. okt. 2002 - OÜ Ketal Võru esitab Urvaste Vallavalitsusele avalduse, kus palub muuta korraldust ja anda nõusolek kaevandamiseks OÜ-le Ketal Võru
10. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus teatab Ametlikes Teadaannetes, et OÜ Ketal Võru taotleb maavara kaevandamise luba Võru maakonnas Urvaste vallas kohaliku tähtsusega Esso turbamaardla Esso turbatootmisala vähelagunenud turba kaevandamiseks
14. okt. 2002 - Võrumaa Keskkonnateenistus otsustab anda OÜ-le Ketal Võru välja kaevandusloa
17. okt. 2002 - Urvaste Vallavalitsus muudab 19. dets. 2000 a. korralduse sõnastust ja annab OÜ-le Ketal Võru nõusoleku turbatootmise taastamiseks Ess-soo turbamaardlas
suvi 2004 - kohalikud elanikud kuulevad esmakordselt turbatootmise taastamise plaanist Ess-soos
15. juuli 2004 - kohalikud elanikud võtavad ette retke Ess-soosse, leitakse 2 kaitsealust taimeliiki
30. juuli 2004 - ornitoloog Tarmo Evestus vaatleb Ess-soos linnustikku, registreerib 3 looduskaitsealust linnuliiki
04. aug. 2004 - vallaelanikud räägivad Ess-soo probleemist Urvaste vallavolikogu koosolekul
12. aug. 2004 - kohalikud elanikud saavad teada maavara kaevandamisloa väljastamisest Võrumaa Keskkonnateenistuse poolt OÜ-le Ketal Võru
30. aug. 2004 – Jaanus Paal kirjutab arvamuse turbakaevandamise otstarbekuse kohta Urvaste valla piires asuvas Ess-soos
aug-sept 2004 – seltsingu Roheline Urvaste liikmed algatavad Ess-soo toetuseks allkirjade kogumist. Kokku koguti üle 2000 toetusallkirja Ess-soo kaitseks
03. sept. 2004 - asutatakse seltsing Roheline Urvaste
10. sept. 2004 - seltsing Roheline Urvaste esitab ELF-i juristi esindusel Võrumaa Keskkonnateenistusele vaide 2002 a. korralduse nr. 56 kehtetuks tunnistamise kohta
24. sept. 2004 - seltsing Roheline Urvaste teeb Urvaste Vallavalitsusele avalduse korralduse nr. 277 (“Nõusoleku andmine turbatootmise kaevandamiseks ja taastamiseks”) tühistamiseks
03. okt. 2004 - seltsingu Roheline Urvaste liikmed ja sõbrad võtavad ette ühise jõhvikaretke Ess-soosse
12. okt. 2004 - seltsing Roheline Urvaste annab Võrumaa Keskkonnateenistuse juhatajale üle Ess-soo kaitseks kogutud 2079 toetusallkirja
12. okt. 2004 - seltsingu Rohelise Urvaste liikmed esitavad Urvaste Vallavalitsusele Ess-soo kaitseks kogutud 2079 toetusallkirja
14. okt. 2004 - Võrumaa Keskkonnateenistuses toimub ümarlaud, millest on kutsutud osa võtma Võrumaa Keskkonnateenistus, OÜ Ketal Võru, Urvaste Vallavalitsus ja seltsing Roheline Urvaste. OÜ Ketal Võru ei ilmu ümarlauale, saadab oma seisukoha samal hommikul kirjalikult. Sisulist arutelu ei toimu.
18. okt. 2004 - Urvaste Vallavalitsus annab vastuse seltsingu Roheline Urvaste ettepanekule korralduse nr. 277 tühistamiseks. Vallavalitsus ei tühista korraldust ja jääb endale kindlaks, et andis nõusoleku kaevandamiseks Ess-soo vanas maardlas.
20. okt. 2004 - Võrumaa Keskkonnateenistus annab vastuse seltsingu Roheline Urvaste poolt 10. sept. 2004 a. esitatud vaidele korralduse nr. 56 kehtetuks tunnistamise kohta. Vaiet ei rahuldata
06. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste võtab Kuldre Põhikooli õpilastega ette retke Ess-soosse
16. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste esitab Urvaste Vallavalitsusele avalduse palvega saada vallvalitsuse kirjalik seisukohavõtt turbakaevanduse laiendamise kohta Ess-soo looduslikul alal
17. nov 2004 – seltsing Roheline Urvaste sõlmib Esstimaa Looduse Fondiga tasuta õigusabi osutamise lepingu
18. nov 2004 – Urvaste Vallavalitsus saadab vastuskirja seltsingu Roheline Urvaste avaldusele (16.11.2004)
19. nov. 2004 - seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtusse kaebuse Võrumaa Keskkonnateenistuse 14.10.02 korralduse nr 56 tühistamiseks
25. nov. 2004 - Tartu Halduskohus peatab oma määrusega Võrumaa KKT 14.10.02 korralduse nr 56, keelab kaevandamisala ettevalmistamise ning kaevandustööde teostamise Esso turbatootmisalal
02. dets. 2004 – seltsing Roheline Urvaste esitab Urvaste Vallavolikogule avalduse kirjalikuks seisukohavõtuks turbakaevanduse laiendamise kohta Ess-soo looduslikul alal ja seltsingu Roheline Urvaste tegevuse kohta
10. jaan 2005 – Urvaste Vallavolikogu saadab vastuskirja seltsingu Roheline Urvaste avaldusele ja märgib selles, et toetab seltsingu Roheline Urvaste tegevust
26. veebr 2005 – ETV kajastab keskkonnasaates Osoon Ess-soo kohtuasja
28. veebr. 2005 – Tartu Halduskohtus toimub eelistung kaebuse esitamise tähtaja läbivaatamise küsimuses
04. märts 2005 – Tartu Halduskohus lõpetab määrusega haldusasja menetluse kaebuse mittetähtaegse esitamise tõttu.
14. märts 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab erikaebuse Tartu Ringkonnakohtule
30. märts 2005 – Võrumaa Keskkonnateenistus esitab Tartu Ringkonnakohtu palvel vastuse erikaebusele
31. märts 2005 – OÜ Ketal Võru esitab Tartu Ringkonnakohtu palvel vastuse erikaebusele
25. aprill 2005 – Tartu Ringkonnakohus esitab määruse, milles rahuldab erikaebuse, tühistab Tartu Halduskohtu 04. märtsi 2005 määruse haldusasjas 3-596/2004 ja saadab asja tagasi Tartu Halduskohtusse menetluse jätkamiseks
30. mai 2005 – Tartu Halduskohus võtab oma määrusega asja uuesti menetlusse
01. juuni 2005 – Tartu Halduskohtu määrusega nimetatakse kohtuistungi toimumise ajaks 08. september 2005 a.
mai- juuni 2005 – ornitoloog Tarmo Evestus käib Ess-soos linnustikku uurimas
juuli 2005 – Pärnu linnuklubi liige Sergei Põlme käib Ess-soos linnustikku uurimas, aruandes tuuakse välja 12 kaitseväärtuslikult olulist lindu
august 2005 – soouurija Mati Ilomets käib Ess-sood uurimas, retkel näme metsist (LK II)
18. august 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule täiendavad tõendid kohtuasjas
25. august 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule täiendava tõendina Mati Ilometsa ekspertarvamuse
03. sept 2005 – seltsingu Roheline Urvaste sünnipäev, toimuvad talgud Pokumaal
07. sept 2005 – OÜ Ketal Võru saadab Tartu Halduskohtule faksi, palvega kohtuistung edasi lükata
08. sept 2005 – Tartu Halduskohtus peaks olema istung, hommikul teatab kohus, et istung lükkub edasi 21. novembrile 2005, kuna kolmandal osapoolel polnud piisavalt aega täiendavate tõenditega tutvumiseks.
13. sept. 2005 – OÜ Ketal Võru saadab seltsingule Roheline Urvaste kirja, kus esitab provokatiivseid küsimusi
15. okt 2005 – OÜ Ketal Võru esitab avalikult Võrumaa Teatajas süüdistusi Rohelisele Urvastele kohtule valeandmete esitamises
22. okt. 2005 – seltsing Roheline Urvaste vastab avalikult Võrumaa Teatajas OÜ Ketal Võru kirjale
07. nov 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule taotluse kohtuistungi edasilükkamiseks, kuna tunnistaja Eerik Leibak ei saa osa võtta kohtuistungist.
09. nov 2005 – Tartu Halduskohus ei rahulda seltsingu Roheline Urvaste taotlust kohtuistungi edasilükkamiseks.
21. nov 2005 – Seltsing Roheline Urvaste taotleb enne kohtuistungi algust veelkord istungi edasilükkamist, kuna ka teine tunnistaja ei saa kohtuistungist osa võtta. Kohus ei rahulda taotlust ning Tartu Halduskohtus toimub avalik istung kohtuasjas nr 3-226/05
30. nov 2005 – Tartu Halduskohtu kohtuotsusega jäetakse seltsingu Roheline Urvaste kaebus rahuldamata
09. dets. 2005 – seltsing Roheline Urvaste sõlmib OÜ ELF Ring´iga õigusteenuse osutamise lepingu
30. dets 2005 – seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse Tartu Halduskohtu otsusele haldusasjas nr 3-226/05, millega jäeti rahuldamata seltsingu Roheline Urvaste kaebus Keskkonnaministeeriumi Võrumaa Keskkonnateenistuse korralduse nr 56/14.10.2002 peale
22.veebr. 2006 – Tartu Ringkonnakohtus toimub kohtuistung haldusasjas nr 3-04-383 (Seltsing Roheline Urvaste kaebus Keskkonnaministeeriumi Võrumaa Keskkonnateenistuse 14.10.2002 korralduse nr 56 peale haldusakti tühistamiseks)
9. märts 2006 – Tartu Ringkonnakohus rahuldab seltsin Roheline Urvaste apellatsioonkaebuse
11. aprill 2006 – Tartu Ringkonnakohus saadab seltsingule Roheline Urvaste teatise Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebuste edastamise kohta Riigikohtule
13. aprill 2006 – Riigikohus saadab seltsingule Roheline Urvaste Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebused ning palub nendele seltsingu Roheline Urvaste kirjalikke vastuseid
26. aprill 2006 – seltsing Roheline Urvaste saadab Riigikohtule kirjalikud vastused OÜ Ketal Võru ja Võrumaa Keskkonnateenistuse kassatsioonkaebuste kohta
06. juuni 2006 – Riigikohus saadab seltsingule Roheline Urvaste määruse OÜ Ketal Võru ja Võrumaa Keskkonnateenistuse kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise kohta
Juuli 2006 – Liis Keerberg ühingust Eesti Roheline Liikumine teeb seltsingu Roheline Urvaste juhtima õigustatud seltsinglastega intervjuu Ess-soo juhtumi ja seltsingu Roheline Urvaste kohta rohelisi kodanikualgatusi kajastava kogumiku jaoks
03. sept 2006 – seltsingu Roheline Urvaste 2. sünnipäev, mida tähistatakse traditsioonilise talguna, seekord Eestis jämeduselt II kohal oleva Mäe-Lõhtsuu tamme ümbruse korrastamisena
08. okt 2006 – toimub seltsingu Roheline Urvaste ja tema sõprade traditsiooniline jõhvikaretk Ess-soosse
19. okt 2006 – Riigikohtus toimub arutelu Võrumaa Keskkonnateenistuse ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebuste üle
23.nov 2006 – Seltsing Roheline Urvaste ootab Riigikohtu otsust, mis otsustatakse teha 28.nov 2006
28.nov 2006 - Riigikohus teeb teatavaks kohtuotsuse, millega rahuldatakse Võrumaa KKT ja OÜ Ketal Võru kassatsioonkaebused ning tühistatakse Tartu Ringkonnakohtu otsus.
16.veebr. 2007 -Urvaste valla edumeelsemad ettevõtjad (17) ja kõik ühiskondlikud organisatsioonid (7) teevad Urvaste Vallavolikogule ühisettepaneku võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ettepanekule kirjutasid nende hulgas alla ka 7 volikogu liiget
20. veebr 2007 - Vastavalt LKS-sele otsustab Urvaste Vallavalitsus tellida Ess-soo kaitse alla võtmise kohta ekspertiisi Eerik Leibakult
11. aprill 2007 - Valmib ekspertiis, millest lähtuvalt on Ess-soo kaitse alla võtmine igati põhjendatud. Veelgi enam - ekspert leiab, et Ess-soos on üle-euroopalise tähtsusega kooslusi ning teeb ettepaneku taotleda Keskkonnaministeeriumilt nende koosluste lülitamist Natura-loodusalade võrgustikku. Samuti koostas ekspert kaitse-eeskirja
23. mai 2007 - Urvaste Vallavolikogu algatab Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.
28. mai 2007 - Urvaste Vallavalitsus edastab Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse materjalid RMK-le ja mõni päev hiljem ka Võrumaa Keskkonnateenistusele
mai lõpp 2007 - Lähtuvalt Looduskaitseseadusest avaldab Urvaste Vallavalitsus Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise teate kohaliku tähtsusega ajalehes (Võrumaa Teataja). Dokumendid pannakse avalikuks väljapanekuks Urvaste Vallavalitsusee ja ka Võrumaa Keskkonnateenistusse, samuti Urvaste valla kodulehele. Tehakse ettepanek korraldada avalik arutelu juhul, kui avalikustamise käigus avaldatakse selleks soovi
30. mai 2007 - 13. juuni 2007 - Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise avalik väljapanemise aeg
11. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsusele saabub seisukoht OÜ-lt Ketal Võru. Turbafirma leiab oma kirjas, et Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmine rikuks tema õigust samast kohast turvast kaevandada. Samuti tehakse kirjas vihjeid, et pole välistatud valla eelarvest edaspidi suurte hüvitussummade ette nägemine OÜ-le Ketal Võru.
13. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsusele saabub seisukoht RMK-lt, milles leitakse, et soo kaitsmise sisuline vajadus on igati põhjendatud. Samuti tehakse ettepanekuid kaitseala piiride täpsustamise osas
24. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise materjalid Maa-ametile.
26. juuni 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab oma vastuse OÜ-le Ketal Võru
juuni lõpp 2007 - Urvaste Vallavalitsus saadab oma vastuse RMK-le
13. juuli 2007 - Maa-amet saadab vastuse Urvaste Vallavalitsusele, kus vastavalt Haldusmenetlusseadusele pikendatakse vastamise aega
04. okt 2007 - Maa-amet saadab oma vastuse, kus ütleb, et kuna Võrumaa Keskkonnateenistus pole peatanud lõpliku kaevandamisloa väljaandmist OÜ-le Ketal Võru, ei peata ka nemad maa rendileandmise menetlust
07. dets 2007 - Aivar Pilve advokaadibüroo esitab Urvaste Vallavalitsuse tellimusel juriidile arvamuse, mille põhjal selgub, et turbakaevandusest huvitatud OÜ Ketal Võru ei saa valla vastu sisuliselt kahjunõuet esitada. Eksperdid toetusid ka Euroopa kohtu praktikale, kus on kinnitatud, et majanduslikud kaalutlused ei saa mitte ühelgi juhul (in any case) kaaluda üles ökoloogilisi huve
Detsember 2007 - Maa-amet saadab Urvaste Vallavalitsusele kirja, kus palub oma otsusega Ess-soo kaitse alla võtmise osas oodata seni, kuni nad on asja konsulteerinud Keskkonnaministeeriumiga. Urvaste Vallavolikogu ei võta Ess-soo asja detsembrikuu volikogu päevakorda
Jaanuar 2008 - Toimub Urvaste Vallavolikogu arendus-ja keskkonnakomisjoni koosolek, kus arutatakse Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise küsimust. Seltsingu Roheline Urvaste soovi tulla koosolekule või kaasata keskkonnajurist, ei rahuldata. Komisjoni esimehe Aivo Värtoni sõnul ei soovi nad kallutamist.
Jaanuari lõpp 2008 - Seltsing Roheline Urvaste korraldab eelneva käitumise peale erakorralise koosoleku, kuhu kutsub osalema kõiki volikogu liikmeid. Kohale tuleb 5 volikogu liiget (11-st). Nii mõnigi tunnistab, et pole veel jõudnud advokaadibüroo 16- leheküljelist eksperthinnangut läbi lugeda.
Veebruar 2008 -arendus- ja keskkonnakomisjon ning majanduskomisjon kutsub erakorralisele koosolekule rääkima Tartu tuntud turba- ja soojaärimehe Tiit Veeberi. Tema tulekut põhjendab komisjoni esimees "teise poole seisukohtade kuulamisega". Seltsingu Roheline Urvaste ja volikogu liiget Airi Hallik-Konnulat koosolekule ei lubatud, hoolimata soovist. Koosolek kuulutati kinniseks.
Kuulduse põhjal räägib hr. Veeber võimalusest, et Ess-soo kaitse alla võtmise korral võidakse vallalt välja mõista kahjutasusid 2-3 miljonit krooni (nagu temale Euroopa Inimõiguste Kohtu kaudu välja mõisteti). Tähelepanuta jäetakse hilisem seltsingu Roheline Urvaste meeldetuletus, et antud isiku puhul oli tegu kriminaalasjast tulenevate menetlusvigade tõttu tekitatud kahjutasuga (ajakirjanduse põhjal saadav info).
13. märts 2008 - Urvaste Vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul võetakse vastu otsus suunata Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise otsutamine volikokku
26. märts 2008- Urvaste Vallavolikogu koosolek, kus otsustatakse mitte võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla. Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise poolt hääletab 3 volikogu liiget, 7 on vastu, üks liige jääb erapooletuks. Volikogu lähtub kaalutlusest, et kuna on tehtud kaevandusloa andmise otsus ja kaitseala loomine muudaks kaevandamise võimatuks, rikuks kaitseala loomine kaevanduse arendaja õiguspärast ootust ja ta esitaks volikogu vastu kahjunõude
23. aprill 2008 - Seltsing Roheline Urvaste esitab vaide Urvaste Vallavolikogu 26.märtsi otsuse peale Ess-soo kaitseala loomise otsuse kohta. Vaidele on lisatud 41 toetusallkirja "Ess-soo maastikukaitseals kaitse alla võtmisest keeldumine" otsuse tühistamiseks
29. aprill 2008 - Seltsingu Roheline Urvaste esindajad kutsutakse vaide arutelule
06. mai 2008 - toimub vaide arutelu Urvaste vallamajas. Kohal on seltsingu esindajad, vallasekretär ning volikogu esimees
21. mai 2008- toimub Urvaste Vallavolikogu istung, kus volikogu peab võtma seisukoha vaide osas, vaiet ei rahuldata.
mai 2008 - ilmub seltsingu Roheline Urvaste poolt välja antud erileht "Ess-soo SOS", mis jõuab Urvaste valla elanike postkastidesse
juuni 2008 - ilmub Eesti Looduse Võrumaa erinumber, kus Ess-soo lugu on kajastatud
20. juuni 2008 - seltsing Roheline Urvaste esitab Tartu Halduskohtule kaebuse Urvaste Vallavolikogu 26. märtsi 2008.a. otsusele nr 1-1/10, millega otsustati jätta Ess-soo kaitse alla võtmata. Kohus kaasas ka kolmanda osapoole, kaevandaja OÜ Ketal Võru, keda esindab kohtus Hansa Law Offices OÜ. Urvaste Vallavalitsust esindab advokaat Toomas Ventsli (Advokaadibüroo Rando Antsmäe) ja seltsingut Kärt Vaarmari Keskkonnaõiguse Keskusest ning Helina ja Airi seltsingust
augusti lõpp 2008 - toimub Urvaste Vallavolikogu istung, kus volikogu täiendab advokaadi abil varasemat otsust otsuse motiivide ja lõppsõnastuse osas, jäädes sisuliselt sama otsuse juurde ehk mitte võtta Ess-sood maastikukaitse alla
29. oktoober 2008 - toimub Taru Halduskohtus istung Ess-soo küsimuses
21. november 2008 - Tartu Halduskohus rahuldab seltsingu Roheline Urvaste kaebuse ja kohustab Urvaste vallavolikogu kaitseala loomise üle uuesti otsustama
19. detsember 2008 - Ketal Võru OÜ esitab apellatsioonkaebuse Tartu Halduskohtu otsusele
09. aprill 2009 otsusega kinnitas Tartu Ringkonnakohus esimese astme kohtu otsuse õigsust ning jättis arendaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohtu otsust ei vaidlustatud. Kohtud leidsid, et Rohelise Urvaste kaebus Ess-soo kaitse alla võtmata jätmise otsuse tühistamiseks oli põhjendatud ning kohustasid Urvaste vallavolikogu kaitseala loomise üle uuesti otsustama
12. august 2009 - Postimehes ilmub artikkel "Ess-soost võib siiski saada turbamaardla", mis keskendub Keskkonnaministeeriumi poolt Urvaste Vallavalitususele saadetud kirjale, kus kekkonnaminister Jaanus Tamkivi ütleb, et riigi huvi ja keskkonnaministeeriumi seisukoht Ess-soo turbavaru osas ei ole muutunud.
http://www.tartupostimees.ee/152094/ess-soost-voib-siiski-saada-turbamaardla
18. august 2009 - seltsing Roheline Urvaste poolt ilmub Postimehes vastuartikkel: "Ess-soo kaitsjad: minister ei põhjendanud oma seisukohti", milles selgitatakse, et jätkuvalt pole riikliku huvi olemasolu Ess-soo asjus selgitatud
http://www.tartupostimees.ee/153814/ess-soo-kaitsjad-minister-ei-pohjendanud-oma-seisukohti
veebruar 2010 - Lähtudes Tartu Ringkonnakohtu 9.04.2009 otsusest jätta jõusse halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-08-1195 jätkab Urvaste vallavolikogu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetlemist ja korraldab avaliku väljapaneku Ess-soo kohaliku kaitseala loomise asjus. Vastuväiteid ja ettepanekuid Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kohta saab esitada kuni 25. veebruarini 2010. Avalik arutelu otsustatakse korraldada juhul, kui avalikustamise käigus avaldatakse selleks soovi
19. aprill 2010 - toimub Kuldre Kooli õpilaste ja seltsinglaset retk kevadisse Ess-soosse
20. aprill 2010 - Urvaste Vallavalitsuse korraldamisel toimub Uue-Antsla rahvamajas seoses Ess-soo kaitse alla võtmisega avalik arutelu. Arutelu viib läbi Anti Allas Võru Maavalitsusest, kohal on seltsingu esindajad ja liikmed, Urvaste Vallavalitsuse ja volikogu esindajad, Maa-ameti esindajad, Keskkonnaameti esindaja ja OÜ Võru Ketal esindaja. Lisaks huvilised ja toetajad, sh. Eesti Maavarade Ühingust ja ekspert Eerik Leibak.
Avalik arutelu filmitakse ja selle põhjal valmib film: "Turbapalavik"
26. juuni 2010 - Urvaste Seltsimajas toimub Ess-soo ainetel valminud dokumentaalfilmi "Turbapalavik" esilinastus
14. detsember 2010 - Urvaste vallavolikogu otsustas võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla (häältega 6:5); arendaja Ketal Võru OÜ vaidlustab otsuse ja esitab kaebuse Tartu halduskohtule
16. detsember 2010 - Ess-soo juhtumiga tegelenud Keskkonnaõiguse Keskus korraldab Keskkonnaministeeriumis diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise ja konfliktide lahendamise võimaluste teemal
22. jaanuar 2011 - seltsingu Roheline Urvaste esindajad kõnelevad KUKU saates "Ilmaparandajad" Ess-soost ja selle ümber käivast kohtuvaidlusest: http://podcast.kuku.ee/2011/01/22/ilmaparandaja-2011-01-22/
18. november 2011 - Tartu Halduskohus otsustab arendaja Ketal Võru OÜ kaebuse rahuldamata jätta ning leiab, et Urvaste vallavolikogu otsus Ess-soo kaitse alla võtmise kohta oli õiguspärane
19. detsember 2011 - Ketal Võru OÜ vaidlustab Tartu halduskohtu otsuse ja esitab apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse
19.juuni 2013 - Tartu Ringkonnakohus otsustab jätta arendaja Ketal Võru OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata ning leiab samuti, et vallavolikogu otsus ala kaitse alla võtmise kohta oli õiguspärane ning piisavalt põhjendatud
Kohtuotsus jõustub 20. juuli 2013, kuna arendaja seda ei vaidlustanud
15.oktoober 2013 - Keskkonnaamet otsustab jätta kaevandamisloa välja andmata, kuna Ess-soo kaitseala kaitse-eeskiri keelab alal maavara kaevandamise
04. jaanuar 2014 - Seltsing Roheline Urvaste korraldab Urvaste Seltsimajas Ess-soo toetajate tänuürituse

Aitäh kõigile, kes toetasid ja andsid oma panuse ühe ilusa soo allesjäämisele. Pikka iga Ess-soo maastikukaitsealale! Kommentaare ei ole: